Reglement

Regler for sykkelkarusellen i Trondheim, oppdatert 24.4.2022. Disse reglene viker for vedtektene til Norges bedriftsidrettsforbund.

1. Gyldighet

Disse reglene gjelder for sesongen 2022. Reglene oppdateres foran hver sesong.

2. Bedriftssyklingens webside

Bedriftssyklingens offisielle webside, hvor du vil finne informasjon fra sykkelutvalget, regler, terminliste og lenker til resultater med mer, finner du under kretsens nettside: http://midtnorge.bedriftsidretten.no/ under menypunkt «Aktiviteter ->Trondheim -> BedriftsSykkel». Videre finnes det en ekstern nettportal med resultater og annet angående bedriftssykling i Trondheim: https://www.bedriftssykkel.no.

3. Type ritt

PuljestartRytterne starter puljevis. Første og andre pulje for svært raske syklister, tredje og fjerde pulje for raske syklister, femte pulje spesielt for rolige ryttere og de over 60 år. Syklister med terrengsykkel starter fortrinnsvis samlet i ei pulje og kan ikke starte i første eller andre pulje. Spurt (siste 300 m) er ikke tillatt - det gis samme tid for alle i ei gruppe i mål. Antall ryttere: 15 i hver pulje. Hvis under fem i siste pulje kan den slås sammen med nest siste pulje. Startintervall: 5 min
Terrengsykkel/pulje
 • Ringvål terreng: 30 i hver pulje med 2 min intervall. 1. pulje rask pulje.
 • Jonsvannsrunden: Som puljestart (over).
 • Blodslitet: 30 i hver pulje med 5 min intervall, 1. pulje rask pulje. Hvis sistepulje liten, kan puljer slås sammen.
 • TemporittRytterne starter enkeltvis. Forbudt å utnytte drag fra andre syklister. Ved alle former for temporitt skal minsteavstanden på 25 meter til rytteren/laget foran overholdes, med mindre man har til hensikt å passere. Ved passering skal man ligge i lengst mulig avstand sideveis. Blir man liggende bak en rytter over lengre tid og avstanden er mindre enn 25 meter, vil man kunne bli diskvalifisert. Startintervall: 30 sek.
  PartempoTo og to ryttere sykler sammen. Forbudt å utnytte drag fra andre par, se Temporitt. Tid registreres for andremann i mål. Startintervall: 30 sek.
  TrimklasseSyklistene organiserer seg selv puljevis som de selv ønsker. Kan også starte enkeltvis. Trimmere skal sykle samme trase og distanse som konkurranseklassene, men ved rittlengde over 30 km kan evt. sykling til/fra startstedet inkluderes i distansen.

  Av trafikkmessige og tidsmessige årsaker er det maksimale antall deltakere i et ritt 200, ikke medregnet trimklasse.

  4. Klasseinndeling

  Klasseinndelingen gjelder resultatlister. Puljeinndeling og startrekkefølge er uavhengig av klasseinndelingen. Det inndeles i følgende klasser (alder gjelder pr. 31.12 i konkurranseåret.):

  Generell klasseinndeling

  • Damer 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 år og over (5 klasser).
  • Herrer 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 år og over (5 klasser).
  • Damer terrengsykkel
  • Herrer terrengsykkel
  • Trim

  Partempo (og lagtempo)

  • Racer (herrer og damer i én klasse).
  • Trim

  Terrengsykkelritt

  • Damer 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 år og over (5 klasser).
  • Herrer 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 år og over (5 klasser).
  • Bukkehornstyre (herrer og damer i én klasse).
  • Trim

  Kretsmesterskap

  • Damer 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 år og over (5 klasser)
  • Herrer 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 år og over (5 klasser)
  • Trim

  Ryttere under 30 år med helårslisens gjennom aktiv sykkelklubb ifølge NCF’s lister, markeres med flagg i resultatlista. I partempo, lagtempo og kretsmesterskap plasseres syklister i klasser (racer) uansett sykkeltype.

  5. Deltakelse

  Deltakelse på rittene skjer på eget ansvar. Startkontingenten dekker ikke forsikring.

  5.1 Personlige krav til deltagelse

  For å kunne delta i et sykkelritt arrangert av Bedriftsidrettens sykkelutvalg, stilles følgende krav:

  • Syklisten må være fylt 16 år (gjelder fra dags dato).
  • Aktive utøvere 16 til 30 år (alder gjelder dags dato) har i 2012 fått særskilt tillatelse til å delta i karusellen uansett om utøveren er ansatt i bedrift eller ikke (jfr. NBF’s konkurranseregler §1-2.). Som aktiv defineres den som har løst helårslisens gjennom aktiv sykkelklubb ifølge lisenslister til NCF.

  5.2 Tekniske krav til deltakelse

  • Syklisten skal bruke heldekkende hjelm under oppvarming og under rittet.
  • Sykkelen skal være i forskriftsmessig stand og ha to virkende bremser.
  • Temposykkel og/eller tempobøyle er kun tillatt på temporitt, par- og lagtempo.
  • I terrengsykkelritt plasseres deltakere i konkurranseklasse som har sykkel med bukkehornstyre i egen klasse (alle aldersklasser og herrer og damer i en klasse).

  5.3 Deltakelse i kretsmesterskapet

  Kretsmesterskapsrittet er åpent for deltakere som i andre ritt. For å konkurrere om KM-medaljer kreves at deltakeren må være med i et bedriftsidrettslag som har betalt årskontingent til Bedriftsidretten. Deltakere som tilfredsstiller dette kravet vil bli markert i resultatlisten. Det er utvalgets ansvar å sjekke deltakerne i så henseende.

  6. Påmelding til ritt

  For sesongen 2022 viderefører vi ordningen med at alle kan forhåndspåmelde seg mellom klokken 18:00 på søndagen før ritt og fram til klokken 12:00 på rittdagen. Egenregistrering skjer via karusellens webportal og resultatservice. De som er registrert betalt for hele sesongen kan melde seg på fra klokken 12:00 på søndagen før ritt dagen. Vi ønsker primært at så mange som mulig forhåndpåmelder seg. Dette gjør jobben til arrangører enklere. Etteranmelding ved start er og mulig. Deltakere må da fyll ut startkort som beskrevet under.

  Utdeling av startnummer og etteranmelding skjer i startområdet fra 1 time før første start og skal normalt være avsluttet seinest 15 min før første start. Etteranmeldet fyller ut et start-kort, og ett av følgende fire typer startkort skal benyttes:

  • Blått kort for de som skal delta i konkurranseklasser (tidtaking) og anvender racersykkel (bukkehornstyre).
  • Gult kort for de som skal delta i konkurranseklasse og anvender terrengsykkel.
  • Oransje kort for de som skal delta i trimklassen (uten tidtaking).
  • Grønt kort for nye ryttere uavhengig av om man skal delta i konkurranse- eller trimklasse.

  På startkortet fylles ut ID-nummer og navn. På grønt kort fylles ikke ID-nummer, men navn, fødselsår, kjønn, bedrift og klasse. Kun aktive uten bedriftstilknytning kan bruke sykkelklubb som bedrift, andre uten bedrift skal angi «Eget». ID-nummer til registrerte rytter vil finnes på ID-liste på nettportalen etter resultatlistene er klare. Nummeret bør huskes, men det er også utlagt liste ved start.

  Ved levering av start-kort ved fremmøte skal man også betale startkontingenten og vise kvittering (Vipps). Startkontingenten dekker sanitetstjeneste, premier og administrasjonsutgifter. Startkontingenten dekker ikke forsikring. Det gis ikke kreditt.

  Det gis ikke enkeltkvittering for hvert ritt. Enhver deltaker kan etter avsluttet sesong skrive ut en samlekvittering fra karusellens nettportal. Endringer av persondata kan utføres ved forespørsel til sykkel@prosjekt.org .

  7. Syklistens gjennomføring av rittet

  Rytteren er selv ansvarlig for å møte tidsnok til starttidspunktet. Møter rytteren for seint, har han/hun ikke krav på å få tildelt ny starttid.

  Trafikkregler og evt. pålegg fra politi og veimyndigheter skal overholdes både før, under og etter rittet. Brudd på trafikkreglene eller andre brudd på rittreglene vil kunne gi diskvalifikasjon (se under). Gjentatte brudd på reglene kan medføre utestengning fra karusellen.

  Oppvarming i løypa etter rittstart er ikke ønskelig. Dersom rytter under oppvarming blander seg i konkurransen eller forstyrrer konkurrerende rytter med eller uten overlegg, kan dette medføre diskvalifikasjon.

  Ved innkomst i puljeritt er det rytterens ansvar at arrangøren får notert startnummeret. Følg derfor arrangørens opplegg for innkomsten. Blir ikke startnummeret notert får du ikke sluttid. Forlat derfor ikke målområdet før startnummeret ditt er notert. Etter at arrangøren har registrert innkomsten din, skal du umiddelbart forlate området rundt mål, slik at innkomsten for andre ryttere blir enklere. Sørg også for å levere tilbake startnummeret til arrangøren før du drar hjem. Deltakere som ikke har levert nummer får anmerkning om dette i resultatlisten og må levere det til neste arrangør eller til utvalget.

  8. Resultatliste, poengberegning og premiering

  Resultatliste fra rittet vil bli tilgjengelig på nettportalen. Poengberegningen skjer på følgende måte:

  • Deltagelse med tidtaking: 1,5
  • Deltagelse uten tidtaking (trim): 1,0
  • Deltakelse med tidtaking men brutt løp (DNF): 1,0
  • Brutt løp p.g.a. alvorlig skade eller brutt for å gi hjelp til skadde: 1,5
  • Arrangør: 1,5
  • Diskvalifisert rytter: 0,0

  Følgende regler gjelder:

  • Diskvalifikasjon markeres med «disket» i resultatlisten og man får 0 poeng for rittet, men rittet telles med i antall deltatte ritt.
  • Dersom makker er disket i par/lagtempo, markeres ikke-disket deltaker(e) med usikker tid 9:00:00 slik at 1,5 p opptjenes.
  • Ryttere uten registrert innkomst markeres med DNF i resultatlisten og gis 1,0 p, inntil evt. innkomsttid avklares eller rytter bekrefter fullført ritt.
  • Ryttere som har levert startkort i konkurranseklasse men ikke har startet, plasseres i trimklasse.
  • Ryttere som er forhåndspåmeldt og ikke har møtt, noteres ikke i resultatlista. Ved gjentatte ganger får rytter en advarsel.
  • Dersom et ritt pga. værforhold eller andre forhold blir arrangert kun med trimklasse, får alle deltakere 1,5 p

  9. Regelbrudd og diskvalifikasjon

  Sykkelutvalget vil behandle saker som blir rapportert.

  På grunnlag av rapport fra arrangører, vakter eller andre deltakere om brudd på dette reglementet, trafikkregler, anvisning fra arrangør/vakter eller andre regler, vil rytter kunne bli diskvalifisert. Start i feil pulje og samarbeid med ryttere uten startnummer kan gi grunnlag for diskvalifikasjon. Avkorting av løypetrase uten å melde fra om å ha brutt vil medføre diskvalifikasjon.

  Vakter eller andre deltakere rapporterer til arrangør om eventuelle brudd på regler som kan gi diskvalifikasjon. Arrangøren skal levere en skriftlig rapport til utvalget senest innen dagen etter rittet. Notater i resultatskjema kan gjelde som skriftlig rapport.

  Tilbakemelding/kommentarer til resultatlister eller annet angående ritt sendes tilbakemelding@bedriftssykkel.no, eller via resultatportalen.

  10. Arrangøren

  Arrangørens oppgaver og plikter er beskrevet i egen Arrangørinstruks. Den arrangøransvarlige plikter å sette seg grundig inn i denne i god tid før rittet arrangeres.

  11. Sykkelutvalget

  Sykkelutvalgets oppgaver og plikter er beskrevet i egen Sykkelutvalgsinstruks.