Utvalget

Utvalget består for sesongen 2024 av:

 • Bjørn Ottar Lervik (leder)
 • Tor Urdalen
 • Jan-Arve Dybvaag Lea
 • Aase Engrø
 • Ann Katrin Pedersen
 • Helge Levorsen
 • Magne Trondmo

1. Sammensetning av utvalget

Utvalget består av leder og (ideelt sett) fire utvalgsmedlemmer. Utvalget fordeler arbeidsoppgavene seg imellom, et medlem bør fungere som økonomiansvarlig og et medlem som sekretær. Utvalget har kontakt med og står ansvarlig overfor bedriftsid­retts­-kretsen, og det er kretsen som fører regnskap og disponerer bankkonti. Det innkalles til utvalgsmøter så ofte som utvalget finner det nødvendig for å ivareta sine plikter.

2. Forberedelse av sesongen

Sykkelutvalget skal sette opp terminliste for sesongen. Forslag til terminliste legges fram på årsmøte høsten foran sesongen og endelig terminliste legges ut på sykkel­utvalgets nettportal seinest 1. mars. Termin­listen skal inneholde oversikt med rittdato, rittype, arrangør, startsted, lengden av løypen og et kart som viser løypene. Utvalget må ha avtale med en arrangøransvarlig for hvert ritt. For hvert puljeritt skal også utvalget ha avtale med en sykkelklubb som stiller med assisterende rittleder og ledebil foran pulje 1.

Utvalget har hovedansvaret for sikkerheten ved arrangementene. Utvalget søker politiet (innen Trondheim kommune) og Statens vegvesen (utenfor kommunen) om nødvendig godkjenning av traseene og det skal innhente anbud om sanitetstjeneste og sørge for at dette finnes ved hvert ritt. Utvalget har også ansvar for annonsering av rittene på nettportalen og under ”kretser og lag” i Adresseavisen.

Utvalget har ansvar for at Reglementet, Arrangørinstruks og Utvalgsinstruks oppdateres foran hver sesong.

3. Utvalgets arbeid i løpet av sesongen

I løpet av sesongen skal utvalget:

 • Ansvar for at resultatlister offentliggjøres (detaljert i neste punkt).
 • Behandle innkomne rapporter som krever diskvalifisering (se Reglementet). 
 • Behandle eventuelle protester på gjennomføringen av ritt (mot ryttere eller arrangører).
 • Bestemme straffereaksjoner etter behandling av protester.
 • Ta imot forslag til endringer av reglement (evt. endringer vil kun bli gyldig fra neste sesong).
 • Ta imot forslag til endringer i ritt­traseer, nye ritt etc. (for neste år)

4. Resultatlister

Utvalget har ansvar for at resultatlister utarbeides på grunnlag av innleverte data fra arrangøren. Listene skal være tilgjengelig på nettportalen så snart som mulig og innen to døgn, så fremt ikke helt spesielle grunner tilsier lenger frist, og forsinkelsen skal i så fall varsles på framsida på nettportalen. Resultater skal også sendes bedriftidretts­kretsen.

Utvalget skal sjekke deltakere under 30 år mot NCFs lisenslister på http://www.sykling.no. Ryttere som står på denne lista skal i alle resultatlister markeres med et aktivflagg.

5. Avslutning av sesongen

Etter at sesongen er ferdig, skal utvalget gjøre kvitteringer tilgjenglig for deltakerne på nettportalen.

Utvalget skal innkalle til kombinert årsmøte og premieutdelingsmøte. Dette skal finne sted innen medio november måned. På årsmøtet legges fram forslag til neste års terminliste og de faste årsmøtesaker skal behandles: Årsmelding, regnskap, budsjett, innkomne forslag og valg av utvalg for ett år.

Referater fra årsmøte:
Årsmøte 2018
Årsmøte 2019